Menu
https://www.thal-technologies.com/nl/privacyverklaring-en-formulier-thal-technologies
Zoeken

Privacyverklaring Thal Technologies

Thal Technologies handelt wat betreft uw persoonsgegevens op basis van de relevante, nationale en Europese, privacywetgeving.   

Doel verwerking persoonsgegevens

Om een goede afhandeling van uw aanvragen te kunnen bewerkstelligen, is het noodzakelijk dat u ons alle, relevante, (persoons)gegevens verstrekt. Aan de hand van de door u verstrekte (persoons)gegevens kan advies op maat worden verleend. De door u verstrekte (persoons)gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet-en regelgeving. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en hebben een boeteclausule bij overtreding van het geheimhoudingsbeding in hun arbeidsovereenkomsten staan.Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u, worden volstrekt vertrouwelijk behandeld.

Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

 • Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze kantoren en onze systemen.
 • Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op.
 • Door ons worden alleen gegevens verwerkt door diegenen voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie.
 • De (persoons)gegevens van klanten en leveranciers worden door ons bewaard in een database en uitsluitend voor commerciële doeleinden gebruikt.
Uw rechten

Onder de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens;
 • recht op correctie van uw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persooonsgegevens;
 • recht op dataportabiliteit (het recht om uw persoonsgegevens mee te nemen naar een andere aanbieder).

U kunt gebruik maken van deze rechten door het invullen van het online formulier.

Bezoek aan onze website

Wanneer u onze webpagina's bezoekt,  worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt:

 • datum en tijdstip van de paginaoproep,
 • URL van de oproep,
 • gebruikte browser (useragent),
 • slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep),
 • grootte van de ontvangen en verzonden gegevens,
 • runtime.

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Bij bezoeken aan deze webpagina's worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde "session cookies", die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina's wordt beperkt.

Klachtenregeling

Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze.  

Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen:

Mocht u over de afhandeling van uw vraag c.q. klacht niet tevreden zijn, dan kunt u de klacht voorleggen aan FHI de brancheorganisatie waarbij Thal Technologies aangesloten is.

Voor algemene vragen, kunt u contact opnemen met Julia Musters, Thal Technologies.

Wijziging van de bepalingen

We behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring zich gewijzigd heeft sinds uw laatste bezoek zult u hiervan bij uw bezoek aan onze website een melding ontvangen.

Cookies
Privacyverklaring | Sitemap | Website door CM SpecialistCopyright © 2018 - 2022 Thal Technologies